Studium Języków Obcych

Jakość Kształcenia

Jakość kształcenia

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości kształcenia, jako czynnika warunkującego realizację misji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, misją Studium Języków Obcych jest dążenie do najwyższej możliwej jakości kształcenia, ciągłego doskonalenia  procesu nauczania  i uczenia się języków obcych na wszystkich poziomach studiów.

  1. PODSTAWA PRAWNA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SJO

Podstawa prawna systemu zapewnienia jakości kształcenia SJO:

Uchwała Nr 000-2/21/2020 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: uchwalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

  1. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SJO.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia  w SJO jest spójny z Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dalej USZJK (Załącznik do uchwały Nr 000-2/21/2020 Senatu UTH Radom z dnia 27 lutego 2020 r.), którego wdrożenie wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznego UTH Radom. Jest on zgodny ze standardami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) oraz misją i strategią UTH Radom.

Nowy Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia SJO wraz z Procedurą Efektów Uczenia się został wprowadzony do realizacji podczas posiedzenia    Zespołu ds. Jakości Kształcenia SJO w dniu 16.06.2020r. decyzją  Kierownika SJO.

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia SJO:

  • mgr Aldona Krzos-Kaczor- kierownik SJO;
  • mgr Katarzyna Świdzińska – koordynator zespołu języka angielskiego;
  • mgr Jolanta Kucharska – koordynator zespołu języka niemieckiego i rosyjskiego;
  • mgr Bożena Wieczorek- przedstawiciel SJO w UZJK UTH.

Skład kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się:

  • mgr Jolanta Kucharska – przewodnicząca;
  • mgr Dorota Durlik  – z-ca przewodniczącej;
  • mgr Magdalena Dentkowska- sekretarz;

Pliki do pobrania: